-:- Norsk -:-
-:- English -:-

Retningslinjer for personvern

Personvern

Eieren av dette nettstedet tar personvernet ditt på ytterste alvor. Vi behandler dine persondata konfidensielt og i samsvar med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og retningslinjene her på siden.

Bruken av vårt nettsted er mulig uten å gi personopplysninger. Når det blir bedt om personlig informasjon (for eksempel navn og epost-adresse på kontaktskjema; 'Ta kontakt'), er dette frivillig for deg. Disse dataene vil ikke sendes videre til tredjepart.

Vi påpeker at sending av informasjon over Internett er underlagt sikkerhetsproblemer. Fullstendig beskyttelse av dataene fra å få tilgang til tredjeparter er ikke mulig.

Informasjonskapsler ('Cookies')

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler utfører viktige funksjoner i driften av dette nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin av din nettleser.

De fleste av informasjonskapslene vi bruker er sesjonskapsler ('session cookies'). De slettes automatisk når du lukker nettleseren din. Andre informasjonskapsler forblir lagret på enheten din til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gir oss mulighet til å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker nettstedet og gjenoppretter noen av dine preferanser (for eksempel ditt foretrukne språk).

Du kan konfigurere nettleserinnstillingene dine slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bare tillate informasjonskapsler i bestemte tilfeller. Deaktivering av informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten til dette nettstedet.

Loggfiler på vertsmaskin

Vertsmaskinleverandøren for dette nettstedet kan automatisk samle og lagre informasjon i loggfiler, som nettleseren din overfører. Dette kan være:

 • Nettlesertype og versjon
 • Operativsystem
 • Refererende URL
 • Vertsnavnet for din datamaskin
 • IP adresse (anonymisert)
 • Tidspunktet for ditt besøk

Disse dataene kan ikke kobles til bestemte personer. Disse dataene vil ikke bli slått sammen med andre datakilder. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere og ettergå disse dataene om nødvendig, hvis vi blir gjort oppmerksomme på indikasjoner om ulovlig bruk.

'Ta kontakt'-skjema

Hvis du sender oss henvendelser via 'Ta kontakt'-skjemaet, vil dine opplysninger fra dette skjemaet, inkludert kontaktopplysningene du oppgav der, bli lagret for å kunne behandle henvendelsen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi vil selvfølgelig ikke videresende disse dataene.

Rett til informasjon, kansellering, blokkering

Du har når som helst rett til å få informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottakere og formålet med enhver behandling eller overføring, sammen med retten til å rette, blokkere eller slette disse dataene. For mer informasjon om personopplysninger kan du når som helst kontakte oss.

Privacy Policy

Privacy

The owner of this site takes your privacy very seriously. We treat your personal data confidentially and in accordance with statutory data protection regulations and the guidelines on this page.

The use of our website is possible without providing personal information. When requested personal information (such as name and email address on contact form; 'Get in touch'), this is voluntary for you. This data will not be passed on to third parties.

We point out that sending information over the Internet is subject to security issues. Full protection of the data from access to third parties is not possible.

Cookies

This website uses cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain viruses. Cookies perform important functions in the operation of this website. Cookies are small text files that are stored on your computer by your browser.

Most of the cookies we use are session cookies. They are deleted automatically when you close your browser. Other cookies remain stored on your device until you delete them. These cookies allow us to recognize your browser the next time you visit the site and restore some of your preferences (such as your preferred language).

You can configure your browser settings to be informed about the cookie setting and only allow cookies in certain cases. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Log files on host

The host provider for this site can automatically collect and store information in log files, which your browser transmits. This can be:

 • Browser type and version
 • Operating system
 • Referring URL
 • The hostname of your computer
 • IP address (anonymized)
 • The time of your visit

This data cannot be linked to specific people. This data will not be merged with other data sources. We reserve the right to check and verify this data if necessary, if we are made aware of any indications of illegal use.

'Contact' form

If you send us inquiries via the 'Contact Us' form, your information from this form, including the contact information you provided there, will be stored in order to process the inquiry and in the event of follow-up questions. Of course, we will not forward this data.

Right to information, cancellation, blocking

You have the right at any time to obtain information about your stored personal data, their origin and recipients and the purpose of any processing or transfer, together with the right to correct, block or delete this data. For more information about personal information, you can contact us at any time  .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Translate